Kinnisvara bilansis: Kas Te teate, mis Teie varad tegelikult täna väärt on?

Kinnisvara bilansis

Majandusaasta hakkab kohe lõppema. Alati tehakse tulemustest järeldusi. “Kui ettevõtte bilansis on ka kinnisvara, on vaja ka see vara liik kajastada kinnisvara hindamisega bilansis ajakohaselt ja õiglaselt, et tulemustest objektiivne pilt saada,” ütleb kutseline kinnisvara hindaja Kadri Pohlak.

Kinnistusraamat

Kõik kinnistud on registreeritud ühtses kinnistusraamatus. 01.01.2021.a seisuga on kinnistusraamatus avatud kokku 1 143 676 registriosa. Kinnistuteks on iseseisva üksusena kinnistusraamatusse kantud kinnisasjad (maatükk), korteriomandid, hoonestusõigused ja korteri hoonestusõigused.
Kui oma kodude omanikeks oleme reeglina ise, on päris paljude varade puhul omanikuks juriidilised isikud, riik, kohalik omavalitsus.
Raamatupidamise seaduse kohaselt on raamatupidamiskohustuslaseks riik, kohalik omavalitsus, iga Eestis registreeritud era- või avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja Eestis registrisse kantud välismaa äriühingu filiaal. Seega on päris paljud kinnistud kajastatud mõne ettevõtte raamatupidamises.

Kinnisvara bilansis – miks tellida ettevõtte bilansis oleva kinnisvara hindamine?

Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja objektiivselt ning teistega võrreldavalt. Esitatud info peab olema aktuaalne.

  • Pangad lähtuvad laenuotsuse tegemisel ettevõtte bilansist.
  • Riigihangete puhul on olulised ettevõtte majandusnäitajad.
  • Bilansis õiglase väärtusega kajastatud vara annab ettevõtte omanikele parema ülevaate ettevõtte tegelikust olukorrast ning annab kõige õigema ja usaldusväärsema info lugejale otsuste tegemiseks.

Miks on hea vara väärtust kinnisvara hindamisega värskendada:

  • Muutunud turuolukorra tõttu võivad bilansis kajastatud varade väärtused olla märkimisväärselt muutunud
  • Kasvavate intressimäärade foonil on tõusnud varade väärtuse arvutamisel kasutatav diskontomäär, mistõttu võib olla varade väärtus langenud.
  • Muutunud on varade võime genereerida tulu, sest muutused on üürimäärades või vakantsuses.

Millest sõltub kinnisvara väärtus?

Kinnisvara väärtus sõltub paljudest teguritest, kuid üheks märkimisväärseks teguriks, mis mõjutab kinnisvara väärtust, on üldine majanduslik seis ja see, mis toimub kinnisvaraturul. Viimasel aastal on kinnisvaraturul toimunud olulised ja kiired muutused ning see on mõjutanud ka ettevõtetele kuuluva kinnisvara väärtust, mida nüüd tuleb bilansis aktuaalselt kajastada.

Kas sinu ettevõtte varad on kajastatud õiglaselt ja peegeldavad ettevõtte seisu objektiivselt?

Õiglane väärtus (fair value) on hinnanguline summa, mille eest on võimalik vahetada vara või arveldada kohustust teadlike, huvitatud ja sõltumatute poolte vahelises tehingus. Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 5 järgi on vara õiglase väärtuse parim näitaja turuväärtus.

Reeglina on kinnisvara kajastatud bilansis materiaalse põhivarana või kinnisvarainvesteeringuna sõltuvalt selle kasutusest.

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse reeglina maa või hoone, mida ettevõte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil (nt välja renditav büroohoone).

Materiaalse põhivarana kajastatakse reeglina selline kinnisvara, mida ettevõte kasutab enda majandustegevuses (nt tootmishoone).
Materiaalne põhivara võetakse reeglina arvele soetusmaksumuses ja sellele arvestatakse amortisatsiooni. Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse reeglina õiglase väärtuse meetodil.

Kes saab ettevõtte kinnisvara hinnata?

Vastavalt hindamise standarditele on ettevõttel soovitatav (kuid mitte kohustuslik) määrata kinnisvarainvesteeringu õiglane väärtus sõltumatu eksperdi, kellel on hindaja kutsetunnistus ning kellel on hinnatava kinnisvara asukoha ja liigi osas hiljutisi kogemusi, hinnangu põhjal.

Ettevõtte bilansis kajastatud varasid saab hinnata ise – nn sisehindaja, kellel on olemas vajalikud teadmised ja pädevus, või kasutades mõnda kutselist hindajat. Alati peab jälgima, et hindaja saaks jääda sõltumatuks. Seetõttu ei ole iga kord sisehindajaid võimalik kasutada. Lisaks on meil vähe selliseid ettevõtteid, kellel on oma ettevõtte siseselt olemas pädevad ja kutsetunnistust omavad hindajad. Seega on ettevõtte varade objektiivseks hindamiseks vajalik kaasata hindamisprotsessi kutsetunnistusega ja piisava kogemusega hindaja. Nii saab ettevõtte bilansis kinnisvara kajastatud vastavalt turuväärtusele.

Majandusaasta saab kohe läbi

Juhul, kui ettevõtte varad on pikema aja jooksul hindamata, oleks soovitatav hindamine ette võtta, et 2022. a majandusaasta aruanne annaks objektiivse ülevaate ettevõtte tegelikust seisust. Aasta hakkab kohe lõppema, nii et aeg kokkuvõtete tegemiseks on kohe käes.

Miks tellida kinnisvara hindamine just Lahe Kinnisvarast

  • Meie tiimis töötab viis kõrgeima, seitsmenda ja viis kuuenda kutsetasemega hindajat.
  • Kokku töötab meie tiimis 30 hindajat ja pakume kinnisvara hindamist üle Eesti
  • Oleme kiired – nii ütlevad meie kliendid oma tagasisides meie tööle, et oleme kiired ja põhjalikud. Tagasisidet näeb kodulehel, klõpsates hindaja nimel.

Kinnisvara hindamise tellimiseks võtke ühendust enda hindajaga või täitke allolev vorm