Ehitisregister 01. jaanuar 2020: Korrastamise nõue ja sanktsioonid

Kutseline maakler Li Otsing selgitab ehitisregistri korrastamise nõuet, kuna selle ümber on palju segadust tekkinud ning meie käest küsivad kliendid, millised andmed peavad korras olema ja millised juhul tehakse trahvi.

Kutseline maakler Li Otsing selgitab ehitisregister 2020 korrastamise nõuet, kuna selle ümber on palju segadust tekkinud ning meie käest küsivad kliendid, millised andmed peavad korras olema ja millisel juhul tehakse trahvi. Toome allpool välja Ehitisregistri kommentaari, mis võtab need küsimused ülevaatlikult kokku.
Ehitisregistri kommentaar: “Meiega on ühendust võtnud kodanikud, kes on saanud kirju või lugenud artikleid, mis räägivad riiklikest trahvidest, mis ähvardavad inimesi, kui neile kuuluvate ehitiste andmed ei ole ehitisregistris korrastatud 1. jaanuariks 2020 või on selleks tähtajaks puudu ehitise kasutusluba.

Kahjuks on vähemalt osa neist kirjutistest otseselt eksitavad ja suunatud ainult oma teenuse müümisele. Paika peab see, et Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §26 järgi korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks. §26 sätestab ka, et korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned, nende ehitisealune pind ja koordinaadid. Väidetav 500 eurone trahv (mõnikord esitatud viitega riigilõivuseadusele) selle eest, et andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu ühelegi riiklikule haldusaktile. Riigilõivuseaduse § 3316 kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest riigilõivu 500 eurot (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil). Juhime tähelepanu, et see riigilõiv kohaldub ainult ebaseaduslikele ehitistele. Ehitise andmete puudumine ehitisregistrist ei tähenda tingimata, et ehitis on ebaseaduslik.

Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (tasub tähele panna, et näiteks enne 1995. aasta 22. juulit valdavalt seda nõuet ei eksisteerinud). Ei pea paika ka väide, et riik nõuab kõigile hoonetele kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020. Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus, 1. jaanuarist 2020 kasutuslubade käsitlemise kord ei muutu.

Ehitisregister 2020: Milleks on vaja Ehitisregistri korrektseid andmeid?

Ehitisregistri korrektsed andmed on hädavajalikud näiteks hoonete ohutuse hindamiseks ja selleks, et langetada õigeid otsuseid kütte-, vee- või kanalisatsioonitrasside rajamisel või prügiveo korraldamisel. Ka selleks, et kiirendada ehitustegevust ja vähendada sellest tulenevat ebamugavust (nagu pikalt suletud teed või lõhutud taristu). Niisamuti hoonete ostu-müügi tehingutes informatsiooni kogumiseks. Seetõttu on andmete korrastamine registris väga oodatud. Kuid riik ei ole andmete korrektsuse nõude tagamiseks ette näinud rahalisi sanktsioone.” Ehitusregistri kommentaari lõpp. 

Kui tekkis nüüd küsimusi, kas minu kinnistul asuvad hooned on kantud Ehitisregistrisse ning kui ei ole kantud, mida sel juhul ette võtta või kui Teie kinnistul asuval hoonel peab olema kasutusluba, kuid seda ei ole, pöörduge meie kutselise maakler Li Otsingu poole. Li Otsing on hariduselt arhitekt ning tegelenud Ehitisregistri ning nii ehitus- kui ka kasutusloa temaatikaga juba enne aastatepikkust maakleri karjääri: