Tööstuse tee 10, Mäeltküla, Viljandi vald, Viljandi maakond

Kirjeldus

Müüa tootmismaa krundi hoonestusõigus arenevas Mäeltküla tööstuspargis Viljandi linna lähedal. Krunt on Viljandi valla omandis.

www.lahekinnisvara.ee/toostuspark

ASUKOHT
Mäeltküla tööstuspark on ca 2,5km kaugusel Viljandi linnast ja asub Viiratsi aleviku vahetus läheduses. Kaugus Tallinnast 160km, Tartust 77km, Pärnust 99km, Riiast 244 km, Helsingist 582km.

Piirkonnas on mitmed krundid hoonestatud erinevate tootmis-, lao- ja logistikahoonetega.

Aerovideo: https://youtu.be/sNNxuYvW34Y

LIGIPÄÄS
Ligipääs tööstusparki on väga hea. Juurdepääs on tagatud ka suuregabariidiliste transpordivahenditega. Tööstuspark asub asfalteeritud Viljandi-Rõngu tugimaantee ja Viiratsi – Mustapali maantee vahel. Nimetatud teed on ühendatud asfalteeritud Iva tee kaudu. Viljandi vald on planeerinud välja ehitada 2021.a jooksul Tööstuse tee ja osaliselt Iva põigu.

KOMMUNIKATSIOONID
Viljandi vald on planeerinud 2021.a jooksul vajaminevate teede väljaehitamise käigus rajada alale taristu (andmesidetrass, vee-, kanalisatsioonitrassid, gaasitrass, elektritrass), et hoonestajal oleks võimalik vastavate teenustega liituda. Liitumistasud tasub hoonestaja.

EHITUSÕIGUS
Hoonestajal on detailplaneeringu järgi õigus:
– püstitada krundile maksimaalselt 4 hoonet;
– krundi täisehituse protsent maksimaalselt 60%;
– hoonete suurim lubatud kõrgus 12 m;
– hoonete lubatud katusekalle 0-15 kraadi;

Detailplaneeringujärgsed lubatud sihtotstarbed on:
– tootmishoone maa
– laohoone maa
– hulgikaubanduse maa
– logistikakeskuse maa

Täpsemad tingimused on leitavad detailplaneeringust: https://www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark

HOONESTUSÕIGUSE OMANDAMISE TINGIMUSED
Hoonestusõiguse omandamisõiguse hind on 2 (kaks) eurot ruutmeeter (m2). Hoonestusõigus võõrandatakse ühekordse tasu eest.

Hoonestajal on õigus pärast hoonestusõiguse tingimuste täitmist (krundi hoonestamist ja hoonele kasutusloa väljastamist) kinnistu omandada sel hetkel kehtiva maamaksustamise hinnaga.

Hoonestusõiguse ostulepingu sõlmimise kulud tasub hoonestaja e ostja.

3. Hoonestusõiguse tingimused
3.1. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 30 (kolmkümmend) aastat. Tähtaja saabumisel on hoonestaja ettepanekul õigus pikendada hoonestusõigust samadel tingimustel hoonete eeldatava püsimise aja lõpuni, kuid mitte rohkem, kui 99 aastaks.
3.2. Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
3.2.1. Hoonestaja on kohustatud hoonestama hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringuga kehtestatud tingimustele (Viljandi Vallavalitsuse 20.11.2019 korraldus nr 2-3/1134 „Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringu kehtestamine“). Ehitusprojekti tellimisel on hoonestaja kohustatud järgima krundile detailplaneeringuga kehtestatud nõudeid.
3.2.2. Ehitusprojekti koostamise korraldab ja finantseerib hoonestaja.
3.2.3. Hoonestusõiguse alusel püstitatava ehitis(te)e ehitusloa saamise hiliseim tähtaeg on kolm aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast.
3.2.4. Hoonestusõiguse alusel püstitava ehitis(te)e püstitamise (kasutusloa saamise) hiliseim tähtaeg on viis aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast. Ehitis loetakse püstitatuks, kui ehitisele on väljastatud kasutusluba.
3.2.5. Hoonestaja kohustuseks on ehitise teenindamiseks vajamineva veevärgi, kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide rajamise korraldamine ja finantseerimine kuni liitumispunktini.
3.3. Hoonestatavate kruntide liitumise valmisolekuks võtab omanik (Viljandi Vallavalitsus) kohustuse rajada liitumispunktini veevarustuse-ja reoveekanalisatsioonitrassid, samuti tänavate ja tänavavalgustuse väljaehitamise.
3.4. Hoonestaja kohustub tagama krundi heakorra.
3.5. Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud reaalkoormatised kannab hoonestaja.
3.6. Hoonestaja tasub kõik hoonestusõiguse lepingu sõlmimisega seotud kulud.
3.7. Hoonestusõigus ei laiene liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele, mis läbivad kinnistut ja kuuluvad kolmandatele isikutele.
3.8. Ehitis(te)e ehitusloa väljastamise, punktis 3.2.3. nimetatud tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni ehitusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot kalendrikuus. Leppetrahv tasutakse hiljemalt iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks Viljandi Vallavalitsuse arvelduskontole.
3.9. Ehitis(te)e kasutusloa väljastamise, punktis 3.2.4. nimetatud tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni kasutusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot kalendrikuus. Leppetrahv tasutakse hiljemalt iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks Viljandi Vallavalitsuse arvelduskontole.
3.10. Punktis 5.1. nimetatud taastamiskohustuse tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni ehitis(te)e taastamiseni või uue hoonestuse rajamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot kalendrikuus. Leppetrahv tasutakse hiljemalt iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks Viljandi Vallavalitsuse arvelduskontole.
3.11. Hoonestusõiguse mistahes kohustuste (v.a punktid 3.2.3., 3.2.4. ja 5.1.) täitmata jätmise eest või mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot. Leppetrahv kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates omanikupoolse vastava nõude esitamisest.
3.12. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.
4. Hoonestusõiguste lõppemine ja omanikule langemine
4.1. Hoonestusõigus lõpeb 30 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku ja hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 99. aastaks.
4.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel: 4.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud punktis 3.2.3. nimetatud tähtpäevaks ehitusluba, või
4.2.2. kui hoonestaja ei ole käesoleva korralduse punktis 3.2.4 nimetatud tähtpäevaks püstitanud hoonet(-id), või
4.2.3. kui hoonestaja rikub punktis 3.2.1. sätestatud tingimusi, või
4.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.
4.3. Hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule ei maksa omanik hoonestajale hüvitist.
5. Taastamiskohustus
5.1. Ehitis(te)e hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus kaheksateistkümne (18) kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
5.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus. Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.

Lisainfot jagab Lahe Kinnisvara maakler Li Otsing.
Telefon +372 526 3317, email li.otsing@lahekinnisvara.ee

Fotomaterjal kuulutuses on illustratiivne.

Üldine informatsioon
 • Tehing
  müük
 • Objekt
  Maa
 • Maa suurus
  23100.00 ㎡
 • Hind
  46 200 €
Kirjeldus arrow-right Created with Sketch.

Müüa tootmismaa krundi hoonestusõigus arenevas Mäeltküla tööstuspargis Viljandi linna lähedal. Krunt on Viljandi valla omandis.

www.lahekinnisvara.ee/toostuspark

ASUKOHT
Mäeltküla tööstuspark on ca 2,5km kaugusel Viljandi linnast ja asub Viiratsi aleviku vahetus läheduses. Kaugus Tallinnast 160km, Tartust 77km, Pärnust 99km, Riiast 244 km, Helsingist 582km.

Piirkonnas on mitmed krundid hoonestatud erinevate tootmis-, lao- ja logistikahoonetega.

Aerovideo: https://youtu.be/sNNxuYvW34Y

LIGIPÄÄS
Ligipääs tööstusparki on väga hea. Juurdepääs on tagatud ka suuregabariidiliste transpordivahenditega. Tööstuspark asub asfalteeritud Viljandi-Rõngu tugimaantee ja Viiratsi – Mustapali maantee vahel. Nimetatud teed on ühendatud asfalteeritud Iva tee kaudu. Viljandi vald on planeerinud välja ehitada 2021.a jooksul Tööstuse tee ja osaliselt Iva põigu.

KOMMUNIKATSIOONID
Viljandi vald on planeerinud 2021.a jooksul vajaminevate teede väljaehitamise käigus rajada alale taristu (andmesidetrass, vee-, kanalisatsioonitrassid, gaasitrass, elektritrass), et hoonestajal oleks võimalik vastavate teenustega liituda. Liitumistasud tasub hoonestaja.

EHITUSÕIGUS
Hoonestajal on detailplaneeringu järgi õigus:
– püstitada krundile maksimaalselt 4 hoonet;
– krundi täisehituse protsent maksimaalselt 60%;
– hoonete suurim lubatud kõrgus 12 m;
– hoonete lubatud katusekalle 0-15 kraadi;

Detailplaneeringujärgsed lubatud sihtotstarbed on:
– tootmishoone maa
– laohoone maa
– hulgikaubanduse maa
– logistikakeskuse maa

Täpsemad tingimused on leitavad detailplaneeringust: https://www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark

HOONESTUSÕIGUSE OMANDAMISE TINGIMUSED
Hoonestusõiguse omandamisõiguse hind on 2 (kaks) eurot ruutmeeter (m2). Hoonestusõigus võõrandatakse ühekordse tasu eest.

Hoonestajal on õigus pärast hoonestusõiguse tingimuste täitmist (krundi hoonestamist ja hoonele kasutusloa väljastamist) kinnistu omandada sel hetkel kehtiva maamaksustamise hinnaga.

Hoonestusõiguse ostulepingu sõlmimise kulud tasub hoonestaja e ostja.

3. Hoonestusõiguse tingimused
3.1. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 30 (kolmkümmend) aastat. Tähtaja saabumisel on hoonestaja ettepanekul õigus pikendada hoonestusõigust samadel tingimustel hoonete eeldatava püsimise aja lõpuni, kuid mitte rohkem, kui 99 aastaks.
3.2. Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
3.2.1. Hoonestaja on kohustatud hoonestama hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringuga kehtestatud tingimustele (Viljandi Vallavalitsuse 20.11.2019 korraldus nr 2-3/1134 „Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringu kehtestamine“). Ehitusprojekti tellimisel on hoonestaja kohustatud järgima krundile detailplaneeringuga kehtestatud nõudeid.
3.2.2. Ehitusprojekti koostamise korraldab ja finantseerib hoonestaja.
3.2.3. Hoonestusõiguse alusel püstitatava ehitis(te)e ehitusloa saamise hiliseim tähtaeg on kolm aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast.
3.2.4. Hoonestusõiguse alusel püstitava ehitis(te)e püstitamise (kasutusloa saamise) hiliseim tähtaeg on viis aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast. Ehitis loetakse püstitatuks, kui ehitisele on väljastatud kasutusluba.
3.2.5. Hoonestaja kohustuseks on ehitise teenindamiseks vajamineva veevärgi, kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide rajamise korraldamine ja finantseerimine kuni liitumispunktini.
3.3. Hoonestatavate kruntide liitumise valmisolekuks võtab omanik (Viljandi Vallavalitsus) kohustuse rajada liitumispunktini veevarustuse-ja reoveekanalisatsioonitrassid, samuti tänavate ja tänavavalgustuse väljaehitamise.
3.4. Hoonestaja kohustub tagama krundi heakorra.
3.5. Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud reaalkoormatised kannab hoonestaja.
3.6. Hoonestaja tasub kõik hoonestusõiguse lepingu sõlmimisega seotud kulud.
3.7. Hoonestusõigus ei laiene liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele, mis läbivad kinnistut ja kuuluvad kolmandatele isikutele.
3.8. Ehitis(te)e ehitusloa väljastamise, punktis 3.2.3. nimetatud tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni ehitusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot kalendrikuus. Leppetrahv tasutakse hiljemalt iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks Viljandi Vallavalitsuse arvelduskontole.
3.9. Ehitis(te)e kasutusloa väljastamise, punktis 3.2.4. nimetatud tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni kasutusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot kalendrikuus. Leppetrahv tasutakse hiljemalt iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks Viljandi Vallavalitsuse arvelduskontole.
3.10. Punktis 5.1. nimetatud taastamiskohustuse tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni ehitis(te)e taastamiseni või uue hoonestuse rajamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot kalendrikuus. Leppetrahv tasutakse hiljemalt iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks Viljandi Vallavalitsuse arvelduskontole.
3.11. Hoonestusõiguse mistahes kohustuste (v.a punktid 3.2.3., 3.2.4. ja 5.1.) täitmata jätmise eest või mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja leppetrahvi 500,00 (viissada) eurot. Leppetrahv kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates omanikupoolse vastava nõude esitamisest.
3.12. Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.
4. Hoonestusõiguste lõppemine ja omanikule langemine
4.1. Hoonestusõigus lõpeb 30 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku ja hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 99. aastaks.
4.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel: 4.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud punktis 3.2.3. nimetatud tähtpäevaks ehitusluba, või
4.2.2. kui hoonestaja ei ole käesoleva korralduse punktis 3.2.4 nimetatud tähtpäevaks püstitanud hoonet(-id), või
4.2.3. kui hoonestaja rikub punktis 3.2.1. sätestatud tingimusi, või
4.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.
4.3. Hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule ei maksa omanik hoonestajale hüvitist.
5. Taastamiskohustus
5.1. Ehitis(te)e hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus kaheksateistkümne (18) kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
5.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus. Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.

Lisainfot jagab Lahe Kinnisvara maakler Li Otsing.
Telefon +372 526 3317, email li.otsing@lahekinnisvara.ee

Fotomaterjal kuulutuses on illustratiivne.

Katastritunnus arrow-right Created with Sketch.
 • 89201:004:0437
Lisainformatsioon arrow-right Created with Sketch.
detailplaneering
Tuba arrow-right Created with Sketch.
 • Panipaiga suurus 0.00 ㎡
Asukoht kaardil
Kodu aitab osta Swedbank

Pakkumise saamiseks kasuta koodi LAHE ja Sind teenindatakse eelisjärjekorras.

Arvutan

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega www.swedbank.ee ja pea nõu.

Kodustele töödele Tegija 2 minutiga!

Lae alla Handies.

https://www.handies.com/klient

Li Otsing

Kutseline vanemmaakler. Tase 6
+372 526 3317
li.otsing[ät]lahekinnisvara.ee